top of page

צוואות וירושות

צוואות וירושות

חוק הירושה, תשכ"ה – 1965, מסדיר את נושא הירושות והצוואות.

החוק קובע כי במות אדם, עובר עזבונו ליורשיו.
 

מי הם היורשים?

 

יורשיו יכולים להיות יורשים לפי דין, או יורשים לפי צוואה.

 

היורשים על פי דין:


הם בן זוג של המוריש, ילדיו, צאצאי ילדיו, הוריו וצאצאיהם והורי הוריו וצאצאיהם. בן זוג המוריש יירש את המיטלטלין, לרבות המכונית, השייכים למשק הבית המשותף – בתנאי שחי עם המנוח למעלה משלוש שנים. שאר העיזבון יתחלק כך שבמידה ויש למוריש ילדים, ילדי ילדים, או הורים – מחצית מהעיזבון תעבור אליהם והמחצית השנייה תעבור לבן זוגו. במידה ולמוריש ישנם רק אחים, ילדי אחים, או הורי הורים – יירש בן הזוג את דירת המגורים המשותפת וכן כ-2/3 מן העיזבון. היה ואין למוריש בני משפחה פרט לבן זוגו – יירש בן הזוג את כל העיזבון.
במידה ולמוריש היו ילדים – יירשו הילדים בחלקים שווים ביניהם, מחצית מהעיזבון. כנ"ל לגבי הורי המוריש והורי הוריו.

במידה ולמוריש אין קרובי משפחה ובן זוג – תירש המדינה את עיזבונו.

 

היורשים על פי צוואה:
 

הינם היורשים המפורטים בצוואה של המנוח ככאלה שהוא רוצה שיירשו אותו לאחר מותו.

 

צוואות ודרך עריכתן:

 

החוק דורש כי צוואות תעשנה ברצון חופשי, ללא השפעה ו/או כפיה בלתי הוגנת, ו/או לחץ של הנהנה על המצווה.

המצווה צריך להיות בגיר - מעל גיל 18, כשיר ולא פסול. במקרה בו המצווה מבוגר מאוד, או סובל מבעיות נפשיות, רצוי מאוד גם לגבות את הצוואה בחוות דעת רפואית/פסיכיאטרית, המאשרת כי המצווה אכן כשיר לערוך צוואה. 
 

מתי מומלץ לערוך צוואה?
 

  1. הצורך לערוך צוואה גדל ככל שהרכוש גדול יותר.

  2. גבר או אישה העומדים בפני גירושין או פירוד, והנישואין שלהם הם נישואין "על הנייר" בלבד, כדאי שיבטיחו מצב בו רכושם לא ייפול לידיו של בן זוג שהפסיק להיות אהוב. הדבר יפה במיוחד במצב בו הליך הגירושין ארוך וממושך.

  3. גרוש או גרושה שנישאו מחדש או שחיים עם בן-זוג כידוע בציבור, חייבים לחשוב על כתיבת צוואה, אם רצונם שרק צאצאיו יזכו ברכושם, או שצאצאיהם יקבלו נתח מסוים מהרכוש ונתח אחר יקבל בן זוגם.

  4. במקרה בו היחסים עם היורשים על פי דין קשים מאוד ואינכם רוצים כי הם יירשו אתכם לאחר מותכם, כדאי לערוך צוואה ולכתוב במפורש מי ברצונכם שיירש ואיזה חלק מהירושה.

  5. לעיתים עסקים יכולים לשבוק חיים יחד איתכם, אם היורשים יריבו על העסק ולא יפעילו אותו כראוי. צוואה שמסדירה חלוקת נכסים עסקיים וניהולם בצורה נכונה, חשובה במצב שכזה.

  6. ילדים עשויים לחסוך מס שבח אם תתכננו את המס בצורה נכונה באמצעות הצוואה, של חלוקת הנדל"ן שלכם.

  7. בצוואה ניתן להתנות תנאים לקבלת כספים, כך שתוכלו להבטיח שמי שיקבל את רכושכם יעשה זאת, לאחר שיקיים את רצונכם.

  8. לעיתים הורים נותנים בחיים לילדיהם כספים רבים יותר (ללימודים, לרכישת דירה, למחייה ותמיכה חודשית). בצוואה ניתן לאזן את חלוקת הכספים, כך שניתן להורות שילד אחד, שלא קיבל בחיי הוריו, יקבל לאחר מותם כמו אחיו.

 

אנשים צעירים מאוד, או אנשים שאין להם רכוש, לא צריכים למהר ולערוך צוואה.


צורות צוואה

 

החוק מחייב כי הצוואה תעשה באחת בצורות הבאות בלבד:
 

1.      צוואה בכתב יד - שנכתבה כולה בכתב ידו של המצווה, והנושאת תאריך וחתימה בכתב ידו של המצווה.

2.      צוואה בעדים – צוואה בכתב, הנושאת תאריך, שנחתמה על ידי המצווה בפני שני עדים, שחתמו אף הם על הצוואה והצהירו שהמצווה חתם על הצוואה בפניהם.

3.      צוואה בפני רשות – צוואה בעל פה/בכתב שנעשתה על ידי המצווה בפני ביהמ"ש / הרשם לענייני ירושה / ביה"ד הרבני / נוטריון.

4.      צוואה בעל פה – צוואה של מצווה לפני מותו, או שגסס, על ערש דווי, ועל כן נקראת גם "צוואת שכיב מרע". מדובר בצוואה בעל פה אשר ניתנה במעמד שני עדים.
 

הצוואה האחרונה שערך המצווה היא הצוואה המחייבת, כך שאם אדם ערך מספר צוואות, יש לבדוק מהי צוואתו האחרונה.
 

החוק קובע כי אין לתבוע זכויות על פי צוואה, רק לאחר שניתן עליה צו קיום. הצו יינתן על ידי בית המשפט  - בירושה על פי דין ייקרא הצו "צו ירושה" ובירושה על פי צוואה ייקרא "צו קיום צוואה".
 

פנייה לרשם לענייני ירושה

 

באם אכן ערך המנוח צוואה – יש להגיש את צוואתו לרשם לענייני ירושה, בצירוף בקשה לקיום צוואתו. בהעדר התנגדות לבקשה, והמצאת כל המסמכים המתבקשים, סביר כי יינתן צו לקיום צוואתו של המנוח.

על כל צוואה לעמוד בתנאי החוק, שאחרת אפשר יהיה לתקוף אותה ולבקש את ביטולה.

מי שמעוניין להתנגד לצוואה רשאי להגיש את התנגדותו בכתב לרשם לענייני ירושה בתוך שבועיים ממועד פרסום דבר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה בעיתונות.


התנגדות לצוואה

 

עלולים להיות פגמים בצוואה שיובילו אף לביטול הצוואה כולה. אם צוואה נעשתה באונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – הצוואה בטלה. לעומת זאת, צוואה שנעשתה בעקבות טעות, בית המשפט יכול לתקנה במידה וניתן לקבוע את אומד דעתו של המנוח. כאשר לא ניתן לתקן את הצוואה, בית המשפט יכריז על הצוואה כבטלה. יחד עם זאת, קובע החוק כי היה ועברה שנה מהפגם שנוצר, אם על ידי איום, אונס, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה, תרמית או טעות – וביכולתו של המצווה לשנות את הצוואה הפגומה, ואינו עושה כך, חזקה עליו שברצונו לאמץ את האמור בצוואתו.


גם במצב שבו נפלה בצוואה טעות סופר וניתן לקבוע את כוונתו האמיתית של המצווה – יתקן בית המשפט את הטעות. כך ניתן, באמצעות ראיות חיצוניות, לסתור את הוראות הצוואה. על הטוען לטעות סופר לשכנע את בית המשפט, מה היה רצונו המפורש של המצווה. 
צוואה שאינה ברורה, שהיורשים, או הרכוש, אינם מוזכרים בצוואה, ולא ניתן להשלים בה את החסר, עלולה להתבטל. 
 

הגבלות על זכות הירושה


אדם שרצח או ניסה לרצוח את המנוח/ המוריש, לא יוכל לרשת את המצווה.
כמו כן אדם שויתר על חלקו בעיזבון - לא יוכל לרשת את המצווה.

צוואה היא סגולה לאריכות ימים. כדאי לערוך צוואה שתשקף את רצונכם המפורש ותמנע מחלוקות מיותרות לאחר מותכם.

bottom of page