top of page

אפוטרופסות

אפוטרופסות

מקור המילה "אפוטרופוס" הוא בשפה היוונית, ומשמעותה "ממונה". האפוטרופוס הוא מעין שומר, אדם המתמנה לפעול באחריות ובשיקול דעת לטובתו של אדם אחר.

 

החוק בישראל המסדיר את עניין מינוי האפוטרופוס הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (להלן: "החוק").

 

סעיף 1 לחוק קובע כי "כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר-לידתו ועד מותו" - המשמעות היא כי כל אדם, מרגע היוולדו ועד יום מותו, יכול שתהיינה לו זכויות כלשהן, כמו גם חובות מסוימות. 
לא ניתן, שלא באמצעות הליך משפטי, לשלול מאדם מעמד זה. מכאן, שאדם, מבוגר, גם אם הוא תשוש וחולה, לא מאבד "באופן אוטומטי" את מעמדו ככשיר מבחינה משפטית. הדרך היחידה לגרום לו "לאבד" את כשירותו ועצמאותו המשפטית - היא אך ורק בדרך של הליך משפטי.

 

אפוטרופסות טבעית

 

על פי סעיף 14 לחוק, ההורים הינם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים. מכוח זה קמות להורים חובות וזכויות: לקבוע את מקום מגוריו של הקטין, לדאוג לצרכיו, לחינוכו, לבריאותו, לרווחתו, ללימודיו, להכשרתו לעבודה, לשמירת נכסיו, וכו' – כל זאת לאור טובת הקטין. 
החוק קובע בסעיף 3, כי קטין הוא "אדם שלא מלאו לו 18 שנה". האפוטרופסות על קטין פוקעת באופן אוטומטי בהגיעו לבגרות, כלומר לגיל 18 (על פי סעיף 62 לחוק).


אפוטרופסות על פי מינוי של בית משפט

 

בנוסף לאפוטרופסות טבעית של הורים על ילדיהם הקטינים, סעיף 33 לחוק קובע כי בית המשפט לענייני משפחה ורק בית המשפט, רשאי למנות אפוטרופוס.
מהחוק עולה כי קיימות שלוש קבוצות אוכלוסייה עיקריות להן יש, או שממנים להן, אפוטרופוס:

  1. קטינים – הוריו של קטין, כאמור, הם האפוטרופוסים הטבעיים שלו, אך יש מקרים בהם יש צורך במינוי אפוטרופוס לקטינים, כגון במצב בו הוריו מתו, או שהוכרזו פסולי-דין, או שהאפוטרופסות לקטין נשללה מהם לפי סעיף 27, או הוגבלה לפי סעיף 28, או 29, או שהם אינם מסוגלים למלא כלפי הקטין את חובותיהם, או שהם נמנעים, ללא סיבה סבירה, מלמלא את חובותיהם האמורות, כולן, או מקצתן.

  2. פסולי דין - פסול דין הוא אדם שאינו יכול, באופן קבוע או זמני, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו. הכוונה היא לאדם שבשל סיבה כלשהי, למשל מחלה, תאונה קשה, נכות, או ירידה בתפקוד הקוגניטיבי, אינו יכול לנהל את ענייניו. בית המשפט מוסמך לקבוע כי אדם הוא פסול דין במידה והוא סובל ממחלת נפש, או מליקוי בשכלו, אשר גורמים לכך שהוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו. קביעה כי אדם הוא פסול דין משמעה, הגבלת הכשרות המשפטית שלו.

  3. אנשים שאינם יכולים, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניהם -  כולם, או מקצתם ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו. 


* ניתן גם למנות אפוטרופוס לעובר. 

אדם אשר בית המשפט מינה לו אפוטרופוס נקרא בלשון משפטית: "חסוי". 

מוסד האפוטרופסות נועד בכדי למנוע מצבים בהם אנשים, שאינם מסוגלים לנהל את ענייניהם, יוותרו ללא הגנה. מחובתה של חברה לדאוג לאדם החריג והמוגבל החי בתוכה, ולכן מינוי האפוטרופוס נועד קודם כל, כדי לסייע לאותם אנשים ולהגן עליהם, על גופם ועל רכושם.
 

מהו אפוטרופוס? 

אפוטרופוס הוא אדם שבית המשפט ממנה, כדי שינהל את ענייניו של אדם אחר- החסוי - אשר אינו מסוגל לדאוג להם בעצמו. החוק קובע באופן כללי לאילו קבוצות אוכלוסייה ימונה אפוטרופוס. קביעה אם אדם מסוים בא בגדר אחת הקבוצות בחוק נעשית אך ורק בפסק דין של בית המשפט. משמונה אפוטרופוס, תפקידו לייצג את האדם הנתון לאפוטרופסותו בכל פעולה משפטית ובכל עניין, לפי הסמכויות שבית המשפט העניק לו, תוך שמירה מתמדת על טובתו של החסוי.
 

מי רשאי להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס? 

בקשה למינוי אפוטרופוס יכולים להגיש: 

1.  בן זוגו של החסוי, או קרוב משפחה שלו (אביו, אמו, בנו, בתו, אחיו, אחותו, סבו, סבתו, נכדו, נכדתו). בן המשפחה יגיש את הבקשה ישירות לבית המשפט, ויוכל להסתייע לשם כך בעורך דין. 

2.  היועץ המשפטי לממשלה, או נציגו. למעשה, העובד הסוציאלי ייצור קשר בעניין זה עם נציג היועץ המשפטי לממשלה שבמשרד הרווחה. נציג היועץ המשפטי יגיש את הבקשה לבית המשפט. 

 

 כיצד יש להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס?


החוק קובע כי בקשה למינוי אפוטרופוס תוגש לבית המשפט בכתב. בבקשה צריכים להופיע: 

1.  פרטי החסוי: שמו, כתובתו ומספר זהותו וכן מהן הסיבות שבגללן מבקשים למנות לו אפוטרופוס. כמו כן רצוי לפרט, מהו משך הזמן שלגביו מבקשים את המינוי: לתקופה מוגבלת, או לצמיתות.

2.  במקרה הצורך, יש לצרף דו"ח רפואי של רופא, בו מפורט מצבו הרפואי של החסוי. 

3.  במקרה הצורך, יש לצרף חוות דעת של פסיכיאטר שהאדם מסוגל/אינו מסוגל לדאוג לענייניו באופן מלא/חלקי ומידת יכולתו להביע דעתו בעניין ולהבין את משמעות המינוי.

4.  דו"ח פסיכו-סוציאלי של עובד סוציאלי, הכולל מצב תפקודי, משפחתי וחברתי של האדם. 

5.  הסכמה, או אי הסכמה של האדם, למינוי אפוטרופוס עבורו, אם הוא מסוגל להביע דעה בעניין זה. 

6.  תצהיר המאמת את כל העובדות המפורטות בבקשה.

7.  אם המבקש מעוניין במינוי של אפוטרופוס פלוני, עליו לכתוב בבקשה את שמו ואת כתובתו של האפוטרופוס המיועד ולצרף לבקשה הסכמה בכתב של האפוטרופוס המיועד למינוי.
 

מי יכול לשמש כאפוטרופוס? 

החוק קובע כי לתפקיד אפוטרופוס יכול להתמנות: 

1. אדם יחיד - כל אדם, בין אם בן זוגו של החסוי, קרוב משפחה, עו"ד, או אדם אחר. 

2. תאגיד - מוסד, קרן, עמותה וכדומה.
 
3. האפוטרופוס הכללי – שהינו בעל תפקיד במשרד המשפטים, הממונה על נושא האפוטרופסות על כל היבטיו. החוק מאפשר לאפוטרופוס הכללי להתמנות בעצמו כאפוטרופוס של חסוי מסוים.

4. ועדה לענייני אפוטרופסות לנפגעי שואה - הועדה הוקמה על מנת להתמנות כאפוטרופוס למי שנזקק לכך בשל טראומת השואה ונזקיה.
 

כיצד קובע בית המשפט מי יהיה האפוטרופוס? 


על בית המשפט להפעיל את שיקול דעתו ולראות את טובת החסוי לנגד עיניו. המטרה היא לדאוג, בראש ובראשונה, לאינטרסים של החסוי ולפעול על פיהם. 

לפני מינוי האפוטרופוס חייב בית המשפט לשמוע את דעתו ואת רצונו של החסוי, במידה והוא מסוגל להבין את משמעות המינוי ולהביע את דעתו בעניין. לרצונו של החסוי ישנה חשיבות רבה, כי ממילא מדובר בהליך אשר פוגע בחירותו וברצונו החופשי של החסוי, ולעתים אף נכפה עליו, ומכאן השאיפה לשתפו בקבלת ההחלטה. כדי לשמור על טובת החסוי, רשאי בית המשפט, גם מיזמתו הוא, לשמוע מהי דעתם של קרובי פסול הדין, או החסוי, לגבי המינוי. 

בית המשפט רשאי גם למנות לאדם כמה אפוטרופוסים, אם ראה בכך צורך, לשם שמירת טובתו של החסוי. כך, למשל, בן זוג, או הורה, יכול לשמש כאפוטרופוס לחסוי, יחד עם עורך דין. 

היות ותפקיד האפוטרופוס דורש מחויבות רבה, השקעה ואחריות, בית המשפט ימנה אפוטרופוס, רק אם הוא הביע את הסכמתו למינוי.קביעת בית המשפט כי ימונה אפוטרופוס לחסוי ניתנת לביטול, אם השתנו הנסיבות, או נתגלו עובדות נוספות, לאחר מתן פסק הדין. 

בכל הקשור לענייני האפוטרופסות, החסוי חייב למלא אחר הוראות האפוטרופוס ולציית להן. הוראה זו בחוק נועדה לאפשר לאפוטרופוס לפעול ולבצע את תפקידו, ולמנוע מצב שבו אי שיתוף פעולה מצד החסוי, ימנע זאת. 

 

מהו תפקידו של האפוטרופוס?

 

במילוי תפקידו חייב האפוטרופוס לדאוג לטובתו של החסוי, כפי שאדם מסור היה נוהג בנסיבות העניין. על האפוטרופוס לגלות נאמנות, אחריות, רצינות, אמינות והשקעה בתפקידו. כמו כן, האפוטרופוס חייב לשמוע את דעת החסוי, אם ניתן לברר עמו מהי עמדתו לגביהם. המטרה היא לשתף ככל הניתן את החסוי בהחלטות הנקבעות לגביו. 

אפוטרופוס לפסול דין- אפוטרופוס לפסול דין מנהל כמעט את כל ענייניו של פסול הדין, על היבטיהם השונים. הוא חייב לנהל את ענייניו של פסול הדין וכן לשמור על נכסיו, לפתחם ולנהלם. האפוטרופוס גם מייצג את פסול הדין בכל עניין בעל משמעות משפטית. סמכויותיו רחבות ביותר ונוגעות כמעט לכל פן בחייו של פסול הדין. 

אפוטרופוס לאדם שאינו יכול, באופן קבוע או זמני, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו- החוק קובע כי אפוטרופוס לאדם כזה חייב לדאוג אך ורק לענייניו של האדם עליו הוא מופקד, כפי שנמסרו לו על ידי בית המשפט. כלומר, במקרה כזה לא ניתנת לאפוטרופוס סמכות גורפת, כמו לאפוטרופוס של פסול דין, אלא בית המשפט מגביל את העניינים עליהם אחראי האפוטרופוס. הסיבה לשוני בסמכויות היא כי פסול הדין, לרוב, אינו מסוגל לנהל את כלל ענייניו, ואילו כאן מדובר באדם, שלעתים אינו מסוגל לנהל רק פן מסוים בחייו, למשל, את ענייניו הכספיים בלבד.
 

מהן סמכויותיו של האפוטרופוס?

 

החוק מעניק לאפוטרופוס קשת רחבה ביותר של סמכויות, ולמעשה "האפוטרופוס מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו". המטרה היא להבטיח כי האפוטרופוס ישים לנגד עיניו כל העת, את טובתו של החסוי.

האפוטרופוס חייב להחזיק את כספי החסוי, שאינם דרושים לחסוי למחיה יומיומית, או להשקיע אותם, באופן שבו ישמרו גם הכספים עצמם וגם הריבית שתצטבר בנוסף להם. אם לחסוי יש נכסי מקרקעין, או נכסים אחרים, שמתנהלים לגביהם פנקסים לרישום זכויות בעלות, על האפוטרופוס לדאוג כי תירשם בפנקסים אלה הערה על מינוי אפוטרופוס. המטרה היא, שכל אדם שיעיין בפנקסי המרשם ידע, שכדי לבצע עסקה לגבי נכסים אלה, עליו לפנות לאפוטרופוס.

אולם, ישנן פעולות מסוימות שבהן האפוטרופוס חייב לקבל אישור מבית המשפט, מראש, כדי לייצג בהן את החסוי. אלה הן הפעולות:

1. העברה, שעבוד, חלוקה, או חיסול של משק חקלאי, בית חרושת, בית מלאכה, בית מסחר, או של דירה; 

2. השכרת נכס, שחוקי הגנת הדייר חלים עליו; 

3. פעולה שתקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על-פי חוק; למשל, עסקה במקרקעין; 

4. נתינת מתנות, פרט למתנות ותרומות שמקובל לתת לפי הנסיבות; 

5. נתינת ערבות; 

6. כל פעולה אחרת, שלגביה בית המשפט קבע כי נדרש אישור לביצועה. 

בנוסף לאישורים אלה, בית המשפט יכול, בכל עת, לפי בקשה של האפוטרופוס, לתת לו הוראות בכל עניין הנוגע למילוי תפקידו. 


אילו חובות דיווח קיימות לאפוטרופוס?

 

החוק קובע חובות דיווח רבות לאפוטרופוס, בכדי לאפשר פיקוח על האופן בו הוא פועל. 

נכסים וחובות- האפוטרופוס חייב להגיש לאפוטרופוס הכללי, תוך שלושים יום מיום מינויו, פירוט של כל הנכסים שיש לחסוי, כולל חובותיו. 

שומה- בית המשפט רשאי לקבוע כי האפוטרופוס יגיש לאפוטרופוס הכללי שומה של שווי נכסיו של  החסוי.
 
דו"חות ודיווח- האפוטרופוס חייב לנהל חשבונות לגבי כל הקשור לנכסי החסוי. כמו כן מחובתו להגיש לאפוטרופוס הכללי דו"ח לפחות פעם בשנה ובגמר תפקידו, וכן למסור לו כל ידיעה שידרוש.


האם אחראי האפוטרופוס לנזקים?
 

האפוטרופוס אחראי לכל נזק שהוא גרם לחסוי, או לרכושו ועליו לפצות את החסוי על כך. אולם, בית המשפט רשאי לקבוע כי האפוטרופוס לא יהיה אחראי לנזק, אם הוא פעל בתום לב וללא כוונה להרע, או להזיק לחסוי.


מי משלם את הוצאותיו ושכרו של האפוטרופוס? 

 

החוק קובע כי החסוי יישא בהוצאות הסבירות שהאפוטרופוס הוציא, עקב מילוי תפקידו. האפוטרופוס רשאי להחזיר לעצמו הוצאות אלה מתוך נכסיו ורכושו של החסוי. המטרה היא שלא להטיל על האפוטרופוס, שממילא תפקידיו מרובים, נטל נוסף של נשיאה בהוצאות שהוצאו מכוח תפקידו. בית המשפט רשאי לקבוע כי יינתן לאפוטרופוס שכר, אם ראה כי הדבר נדרש בנסיבות העניין. החסוי הוא זה שיישא בתשלום שכר האפוטרופוס. האפוטרופוס רשאי לקבל את שכרו מתוך נכסיו של החסוי.   


מתי מסתיים תפקידו של האפוטרופוס? 

 

א. כשפסול הדין חדל להיות "פסול דין" ובית המשפט חזר והכריז עליו כ"כשיר"; אפוטרופסות על מי שאינו קטין, או פסול דין מסתיימת, אם בית המשפט קובע כי הסיבות שבגללן נקבעה האפוטרופסות חדלו מלהתקיים, או שהושגה מטרת האפוטרופסות; אפוטרופסות על כל חסוי, באשר הוא, מסתיימת, כאשר החסוי הולך לעולמו. 

ב.  התפטרות האפוטרופוס- האפוטרופוס רשאי להתפטר מתפקידו, באמצעות הודעה בכתב לבית המשפט. ההתפטרות תקפה, רק אם בית המשפט אישר אותה ומן המועד שנקבע באישור זה.

ג.  פיטורי האפוטרופוס- בית המשפט רשאי לפטר אפוטרופוס אשר לדעת בית המשפט לא מילא את תפקידיו כראוי, או מכל סיבה אחרת לפיטורין, כפי שיראה בית המשפט לנכון.

 

כאשר מסתיים תפקידו של האפוטרופוס, עקב אחת הסיבות המנויות כאן, חייב האפוטרופוס למסור לחסוי בחזרה את כל נכסי החסוי הנמצאים בידו, או בפיקוחו, וכן את כל המסמכים הנוגעים לנכסים אלה.

bottom of page